Diversify

Tối đa hoá lợi nhuận Coin, Mô hình 2 đỉnh, Mô hình 2 đáy